Pornograpia

pornography
Ano ba talaga ang isyu sa likod ng maliit na “addiction” na ito at paano makakalaya mula rito?

Ang pagkakaroon ng easy access sa mga pornographic materials ay lumikha ng epidemiya sa lipunan. Makikita ito sa mga nakalathalang mga babasahin, telebisyon, sa mga billboards, sa pelikula, sa internet at live entertainments. Hindi nito pinahahalagahan ang marital status, kasarian,  edad, at kalagayang pinansiyal. Ano ba talaga ang isyu sa likod ng maliit na “addiction” na ito at paano makalalaya mula rito.

Ang pagtingin sa mga senswal na larawan o panoorin ay parang inosente lamang sa ilan.  Subalit sinisira ng pornography ang kakayahan nating magkaroon ng maayos at malusog na relasyon. Pinapababa nito ang ating pagtingin sa sarili at nagdudulot ng palagiang feelings of guilt sa ating mga puso. Ito rin ay maaaring magtulak sa mga mas malalang mga problema ng relasyon tulad ng pakikiapid, pangmomolestiya, panggagahasa, karahasan o at pati pagpatay.

Kung ikaw ay isa sa mga nahuhumaling sa tila hindi makasasamang addiction na ito, kailangan mong maunawaan ang epekto ng sitwasyong iyong pinapasok. Sinabi ng malinaw ng Dios na isang kasalanan ang pagtingin sa isang babae ng may masamang pagnanasa (Mat. 4:27-29) at binabalaan tayo sa mga bagay na bumibitag sa ating mga paningin (Kawikaan 6:25-27). Bilang mga anak ng Diyos, ang ating katawan ay para maging templo ng Banal na Espiritu kaya kailangan itong maging malinis sa paningin ng Diyos. Kasama na rito ang ating mga mata at pagnanasa.

Kahit ano pa man ang iyong dahilan sa pagkahumaling sa bagay na ito, mula sa maagang pagkamulat o palagiang exposure sa mga malalaswang panoorin o babasahin, sa bahay o sa trabaho, sekswal na pang-aabuso sa nakaraan, o curiosity, may pag-asa kang lumaya (Roma 6:18). Ang unang hakbang ay ang pag-amin na ikaw ay may problema. Magsisi sa kasalanang ito at piliting baguhin ang nakagawian at palitan ng Christian disciplines tulad ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa fellowship kasama ang ibang Kristiyano at pagsamba sa Diyos. Ang pagkakaroon ng isang makadiyos at matatag na accountability partner ay makakatulong sa iyo para makaiwas sa tukso.  Kung totoong hanap mo ay magbago, makararanas ka ng tunay na pagbabago at maari kang mamuhay ng banal.

 • Tanggapin na ang iyong ginagawa ay mali. Humingi ng kapatawaran at kagalingan sa Diyos at lakas para labanan ang mga tukso.
 • Alamin at iwasan ang mga dahilan at mga sitwasyon na maaaring makapanghikayat muli sa iyo sa pornography. Gumawa ng matatapang na hakbang, ipaputol ang internet, o kaya lumayo sa lugar na madali kang matukso.
 • Saliksikin ng may kasamang panalangin ang ugat ng iyong addiction at hingin sa Dios na ikaw ay pagalingin sa aspetong ito.
 • Iwasang magkaroon ng “idle time o patay na oras”. Sa halip, gugulin ang mga ganitong panahon sa pananalangin at ayusin ang buhay tungo sa mga mabubuting bagay. Punuin ang iyong isip at puso ng mga bagay na maka-Diyos.
 • Maghanap ng accountability partner na magbabantay, magpapa-alala sa iyo, at kaya kang pagsabihan ng regular.
 • Not Even a Hint by Joshua Harris
 • Passion and Purity by Elisabeth Elliot
 • The Way of Purity: Enjoy Lasting Freedom in Christ by Mike Cleveland
 • The Purity Principle: God’s Guardrails on Life’s Dangerous Roads by Randy Alcorn
 • Purity Challenge: Training Youth in the Battle for Purity by Mike Cleveland
 • When Young Men are Tempted : Sexual Purity for Guys in the Real World by William Perkins and Randy Southern
 • Think Before You Look! 40 Powerful Reasons to Avoid Pornography by Daniel Henderson
 • Conquering Pornography: Overcoming the Addiction by Dennis Frederick
 • Closing the Window: Steps to Living Porn Free by Tim Chester
 • Maraming mga palabas sa telebisyon sa Pilipinas ang may senswal na tema.
 • Ang Anti-Child Pornography ay nilagdaan sa Pilipinas noong 2009
 • Kahit na walang gaanong datos tungkol sa produksyon o negosyo ng pornography sa Pilipinas, walang duda sa malawakang paglaganap at availability nito sa bansa.
TAMPOK NA VIDEO
Silip

Ang pornography ay isang isyung nakakahiya kaya pinipili natin minsang hindi ito pagusapan sa pamilya. Panoorin kung paano nakalaya ang isang pamilya sa ating kwento sa masamang impluwensiya ng pornography. Alamin kung paano din makalalaya ang mahal mo sa buhay mula sa bagay na ito.

resources

Comments

comments