Pagpapalaki ng Anak

raising_children
Paano mo babalansehin ang pagbubuhos ng pagmamahal sa iyong mga anak at pagdidisiplina sa kanila?

Ang pagpapalaki sa mga anak ay isang mabigat na tungkulin. Maraming tao ang magpapayo ng mga bagay na dapat at di-dapat gawin mong gawin. Kadalasan, tinutularan natin o iniiwasan ang mga halimbawa ng ating mga mga magulang depende nga lang sa kung ano ang ating naranasan. Pero, ang pinakamahalaga ay ang bumalik tayo sa Diyos, ang siyang may likha sa ating lahat.

Ayon sa Biblia, inutusan ni Moses ang mga magulang na panatilihin nila sa kanilang mga puso at isipan ang mga Salita ng Diyos at ituro nila ito sa kanilang mga anak. Malinaw na mahalaga na maging halimbawa ni Kristo ang mga magulang sa kanilang mga anak. Sinasabi sa Efeso 6:4 “Mga Ama, huwag ninyong abusuhin ang inyong mga anak, bagkus palakihin sila ayon sa panuntunan at katuruan ng Panginoon.” Sa paraang ito, sila ay magiging masunurin, at tatandang may takot sa Diyos. Ang Aklat ng mga Kawikaan ay naglalaman din ng maraming paalala kung paano palalakihin ang mga anak para hindi sila maligaw ng landas.

Napakaraming impluwensiya ang maaaring nakapalibot sa iyong mga anak tulad ng paaralan, media, mga kaibigan, kamag-anak o kaya naman ay simbahan. Kaya nga kailangang-kailangang maituro sa iyong mga anak ang pamamaraan at kalooban ng Diyos. Magsimula ka habang maaga pa. Mag-usap kayong mag-asawa kung anong mga panuntunan ang kailangang ituro at sundin ng inyong mga anak.

Kung sakali naman na hindi ka naging isang maka-Diyos na magulang sa pagpapalaki sa kanila, may pag-asa ka pang magbago. Hingin ang gabay ng Diyos at magsimulang baguhin ang paraan ng pagpapalaki sa kanila.

Sa lahat ng ito, ang pinaka-importanteng tuntunin ay ang sikapin na ang Salita ng Diyos ang siyang maging gabay para maging masaya at masigla ang pagpapalaki ng iyong mga anak.

 • Tingnan sa Biblia ang mga pangunahin at importanteng mga kautusan kung paano magpalaki ng mga anak.
 • Ang mga pagkakamali ng iyong mga anak ay mga pagkakataon para sila ay matuto. Sikapin na ang mensahe ng pagmamahal at pag-aalaga ang marinig nila mula sa iyo.
 • Bawat bata ay iba iba. Marahil kailangan mo silang pakitunguhan ng ayon sa kanilang kakanyahan.
 • Minamasdan ng mga bata ang ginagawa ng matatanda. Ipamuhay ang iyong mga itinuturo.
 • Pakitunguhan ang iyong mga anak nang may respeto, kahit ano pa man ang edad nila. Panatilihing bukas ang pakikipag-ugnayan. Matututong making.
 • Mag-ukol ng panahon sa iyong mga anak. Maglaan ng araw kung saan makakasama mo ang iyong mga anak sa paglalaro, pagbabasa, at panonod para magabayan sila sa tamang pag-uugali.
 • Masdan ang mga bagay na ginagawa ng iyong mga anak tuwing sila ay walang pasok. Sa pamamagitan nito malalaman mo ang mga bagay na dapat nilang ipagpatuloy gawin o kailangang itigil.
 • Raising Filipino Boys www.raisingfilipinoboys.com
 • Department of Social Welfare and Development : www.dswd.gov.ph
 • Philippines Children’s Fund of America : www.pinoykids.com
 • The Family You’ve Always Wanted by Gary Chapman
 • Boundaries by Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend
 • How to Win You Child’s Heart by Dr. Ruth C. Chang
 • Life Matters: Tools for Stressless Parenting www.lifematters.com
 • Ayon sa Presidential Decree no. 603 (The Child and Youth Welfare Code), “sa tuwing ang isang bata ay napatunayang delingkwente ng anumang hukuman, ang ama, ina, o tagapangalaga ay maaring pagsabihan ng hukuman.
 • Higit sa kalahati ng mga mahihirap ay mga bata- 14 sa 26 noong 2000 at 14 sa 24 noong 2003 (NSCB, 2008)
 • Ang bilang ng mga ulat tungkol sa mga krimen laban sa mga bata ay tumaas ng 40% sa pagitan ng 2006 at 2008.
 • 37% ng populasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 0 hanggang 14 na taon (NCSB, 2010)
TAMPOK NA VIDEO
Kalinga

Sa palabas na ito, isang bagong mga-asawa ang sinisikap na palakihin ang kanilang mga anak ayon sa kanilang mga sariling pagpapahalaga habang sinisikap na sundin ang mga inaasahan at tradisyon ng mga nakatatanda. Alamin ang mga prinsipyo mula sa Biblia kung paano palalakihin ang mga anak at ang tamang pakikitungo sa mga nakakatandang kamag-anakan. Ang mga counselor na panauhin ay mga magulang na may pitong anak at sila ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon bilang mga pastor. Nagbahagi sila ng ilang mga praktikal na payo at ang kanilang karanasan. Matuto kung paano magiging “best parents.”

resources

Comments

comments