Kristyanong Pamumuhay

christian_living
Ano ba ang ibig sabihin ng buhay na nakalulugod sa harap ng Banal na Diyos? Posible ba talaga ito?

Para sa bagong mananampalataya, nagbalik sa pananampalataya, o kaya naman sa matagal nang taga-sunod ni Cristo, ang hamon ay pareho pa rin: ang ipamuhay ang pagiging Kristiyano. Ano ba ang ibig sabihin ng pamumuhay na nakalulugod sa harap ng Banal na Diyos? Posible ba talaga ito? Paano ito magagawa ng isang mananampalataya?

Nais ng Diyos na tayo ay maging banal dahil siya ay banal (Leviticus 20:7). Ito ay mahirap na responsibilidad sa gitna ng mga nakapaligid na mga tukso. Ang kasalanan na kaakibat ng ating pagiging tao ay patuloy na humahatak sa atin pababa. Isang dakilang balita kapag ang isang tao ay tumanggap kay Hesu Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas siya ay isang bagong nilalang na

(2 Corinto 5:17)! Dahil dito, tayo may katiyakan na tayo ay bago na kay Cristo at kaya nating maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano dahil ang Banal na Espiritu ang palaging gumagabay sa atin.

Maaari na tayong mamuhay nang nakalulugod sa Diyos.  Ang relasyon natin sa Dios ay dapat pareho din  sa lahat ng aspeto ng ating buhay,  maging ito man ay sa pamilya at mga kaibigan, mga kapatid sa simbahan at kakilala, sa ating mga katrabaho, sa ating negosyo, o maging sa ating mga interes at hobbies. Kailangan maging matatag tayo sa ating mga pagkilos, pananalita, pag-iisip at pakikitungo sa iba dahil tayo ay inuutusan na huwag maki-ayon sa takbo ng mundong ito (Roma 12:2). Mas magiging madali ito habang ginagawa natin ang iba’t ibang spiritual disciplines: tulad ng pag-aaral ng Salita ng Diyos, pananalangin, pag-aayuno, pagsamba, atbp. Ang isang malalim na relasyon sa Banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng sensitibong konsyensya na gawin ang mga bagay na tama.

Kapag palagi kang lumalapit sa Diyos, mababago ang iyong pamumuhay. Hindi ito magiging automatic, at minsan makararanas ka ng kabiguan. Pero ganun pa man, lagi nating tatandaan na may katiyakang tatapusin Niya ang mabubuting bagay na pinasimulan niya sa ating buhay (Filipos 1:6). Ang pinakamainam para mamuhay bilang isang Kristiyano? Gawin ang 1 Corinto 10:31, na sa lahat ng gagawin, gawin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos.

 • Pagyamanin ang iba’t ibang spiritual disciplines sa iyong buhay, tulad ng pag-aaral ng Biblia, pananalangin, pag-aayuno, pagsamba, pagdiriwang, pangungumpisal, pagbabahagi ng Mabuting Balita, atbp.
 • Hingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong kaisipan at bigyan ka ng mga bagong desires na nakalulugod sa kaniya.
 • Maghanap ng isang tao, o isang grupo na maari mong maging accountability partners. Matutulungan ka nilang panatilihin ang iyong katapatan at pagsunod sa Diyos sa araw-araw.
 • Maghanap ng mge mentor. Makakakuha ka ng kaalaman mula sa kanilang mga naging karanasan.
 • Iwasan nang balikan ang mga dating nakagawian at palitan ito ng mga bago na makaluluwalhati sa Diyos.
 • Studies in Christian Growth by Dr. Eli Javier
 • Practical Christian Living by Bertram Lim
 • 100 Questions on the Christian Life compiled by OMF lit
 • How to Live the Way God Wants by William GIrao
 • Life to the Max by John Ortberg
 • Ayon sa 2000 statistika sa NSCB, ang populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng 81% na mga Katoliko, 5% na mga Muslims at 2.8% na mga Evangelicals.
 • Ang Pilipinas lang ang tanging Kristianong bansa sa Asya.
 • Ayon sa Philippine National Police, ang bilang ng krimen ay tumaas sa 63% noong 2009. (ABS CBN news)
 • Noong Mayo 2010, dalawang bagong salin na Biblia sa Cebuano at Tagalog ang inilunsad upang abutin ang 38 milyong mga Pilipino. (Christian Wire News).
TAMPOK NA VIDEO
TNT

Ikaw ba ay isang “Sunday Christian?” May lihim ka bang buhay bukod sa ipinapakita mo tuwing Linggo? Maraming mga Kristiyano ang hindi alam na sila ay nagkakamali kapag pili lang ang araw na sila ay nagiging “banal.” Panoorin natin ang kwento nila Henry at Melissa na kahit na nagsisismba sila kada-linggo ay marami pa ring kailangang baguhin sa kanilang pang araw-araw na buhay. Tulad nila, maraming mga Kristiyano ang kailangang matutunan na ang pagiging Kristiyano ay isang lifestyle, at hindi isang maskara na isinusuot lang tuwing Linggo at tinatanggal sa ibang mga araw!

resources

Comments

comments