Karahasan sa Tahanan

domestic_violence
Walang may gustong pag-usapan ito dahil para sa mga biktima, ito ay nakakahiya. Kaya mas pinipili na lang nilang ilihim ito.

“Isa sa limang kababaihan na may edad 15-49 ang nakaranas ng pisikal na karahasan.” Ito ay ayon sa 2008 National Demographic Health Survey (NDHS) ng National Statistics Office.  At higit sa kalahati ng mga kaso (54.7%), ang gumawa ng pananakit ay ang kanila mismong asawa o kinakasama.

Mahirap maunawaan kung bakit ang iba’t ibang uri ng karahasan, pisikal, sekswal, pang-ekonomiko, emosyonal, o verbal ay nangyayari sa loob ng tahanan. Ito sana ang lugar kung saan ang isang maybahay o nanay ay ligtas at dapat maging ligtas. Ngunit ang katotohanan ay nangyayari ito at dapat harapin ng mag-asawa at ng lipunan. Ang nakalulungkot, maraming kababaihan ang takot magsalita. Natatakot sila na baka mas lalo pa silang masaktan at hindi sila paniwalaan ng mga tao. Isa pang dahilan ay maaaring marami ang lumaki sa tahanang karaniwan na ang karahasan, at dahil dito namulat sila sa maling paniniwala na ang pananakit sa asawa ay normal na sitwasyon.

Malinaw na tinuturo ng Biblia na dapat mahalin ng asawang lalaki ang kaniyang kabiyak na kagaya ng pagmamahal niya sa sariling katawan, at katulad ng pag-ibig ni Cristo sa kanyang iglesia. Walang sinuman ang nagpapabaya sa sarili niyang katawan. Sa katunayan, pinalulusog niya ito at inaalagaan. Ganito rin sana ang pagtrato sa mga may-bahay, ang mga ilaw ng tahanan.

Kung ikaw ay nakararanas ng karahasan sa loob ng inyong tahanan, unawain mo na walang  anumang dahilan upang ito mangyari. Ang unang dapat gawin ay aminin na talagang may karahasang nagaganap sa inyong relasyon. Tapos, sabihin mo sa isang taong iyong pinagkakatiwalaan upang ikaw ay matulungan. Maaring ito ay isa pang kapamilya o kamag-anak, isang malapit na kaibigan, o kaya naman isa sa mga lider ng inyong simbahan. Maaaring hindi ka nila paniwalaan sa simula. Kung ganun, humanap ka ng ibang taong maaaring makatulong sa ‘yo na simulan ang proseso tungo sa paggaling.

Para sa mga may alam o nakaririnig tungkol sa sinumang biktima ng pananakit sa loob ng tahanan, tumulong para matigil na ang ganitong pangyayari. Hindi lamang ito problema ng mga mag-asawa, kundi ito ay sakit ng lipunan na kailangan nang malunasan.

Humingi ng tulong. Gusto ng Diyos na mahalin ka tulad ng Kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak.

 • Para sa mga kababaihan na nakararanas ng karahasan sa kanilang tahanan, sabihin ang iyong kalagayan sa isang malapit na kamag-anak o kaibigan. Ang karahasan sa loob ng tahanan ay dapat ilantad.
 • Mga babae (o mga lalaki) umalis sa kasalukuyang relasyon. Ang “krisis ng paghihiwalay” ay kailangang mangyari para magsimula ang kagalingan.
 • Kailangan mapaalalahanan ang mga mag-asawa sa sinasabi ng Biblia na “kailangang mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae na tulad ng pagmamahal nila sa kanilang sariling katawan. Humanap ng mahihingan ng payo.
 • Ang mga simbahan ay dapat magbigay ng kanlungang pisikal at emosyonal sa mga babaeng biktima ng pananakit at pang-aabuso upang malaman nila kung saan sila maaaring makahanap ng maaaring tumulong.
 • Usapang Pamilya Video “Dahas”
 • Department of Social Welfare and Development: www.dswd.gov.ph
 • Philippine National Police : www.pnp.gov.ph
 • Philippine Commission on Women: www.ncrfw.gov.ph
 • Other statistics on violence against women: http://www.ncrfw.gov.ph/index.php/statistics-on-filipino-women/14-factsheets-on-filipino-women/73-statistics-fs-violence-against-filipino-women
 • Lihok Pilipina Foundatiion, Inc.: www.lihokpilipina.com
 • Legal Issues and Family Matters: www.familymatters.org.ph
 • Noong 2004, ipinasa ng Republika ng Pilipinas ang RA 9262 o ang “Anti-violence Against Women and Their Children Act”
 • Isa sa limang kababaihan na may edad 15-49 ang nakaranas ng pisikal na karahasan simula 15 taon pa lamang. Umaabot ng 4 kada 100 mga buntis ang nakararanas ng pisikal na karahasan (3.6%)! Inilalagay rin nito sa panganib ang sanggol sa sinapupunan.
 • Isa sa sampung babaeng nasa edad 15-49 ay nakaranas na ng karahasang sekswal.
 • Sa mga may asawang babae, 14.4% ay biktima ng pananakit ng kanilang mga asawang lalaki habang ang 8% ay nakaranas ng karahasang sekswal.
 • Ang pinaka karaniwang uri ng pagkontrol ng mga asawang lalaki sa kanilang asawa ay kapag ang lalaki ay nagseselos o nagagalit kapag ang babae ay may kausap na ibang lalake 30.3%, kasunod nito ay pagpipilit na malaman kung nasaang lugar ang asawang babae sa lahat oras  (17.8%), at kalimitan ang pag-aakusa ng hindi pagtatapat (12.6%).
 • Sa mga babaeng nakaranas ng karahasang pisikal o seksuwal: 26. 9% ang lumaban ng pasalita, 21.2% ang lumaban ng pisikal, at 17.5% lang ang humingi ng tulong para matigil ang karahasan.
 • Sa pagitan ng 2008-2009, umangat sa 37.4% ang mga kaso ng karahasan sa mga kababaihan na naiulat sa Philippine National Police (mula 6, 905 noong 2008 sa 9485 noong 2009) samantalang ang mga “women in especially difficult circumstances”  na pinaglilingkuran ng DSWD ay tumaas ng 32.1% (mula 10,630 noong 2008 tungo sa 14,040 noong 2009 ). Ang mga talaang ito ay nagpapakita rin na maraming kaso ang hindi pa naiiulat.
TAMPOK NA VIDEO
Dahas

Ilang mga bagong kaganapan ang naglabas ng sikretong trahedya ng pamilyang ito sa publiko. Panoorin ang isang drama na naglalarawan ng mga nangyayari sa maraming tahanan ngayon at matuto kung paano makakatulong sa mga biktima nito.

resources

Comments

comments