Kapag ikaw ay nagpadala ng kahilingang panalangin, mayroong sasagot mula sa amin sa pamamagitan ng e-mail o tawag. Wala sa iyong mga impormasyong isinumite ang ipamimigay sa anumang grupo o organisasyon para sa anumang dahilan, maliban ang tulungan kang mahanap ang sagot sa iyong mga katanungan sa buhay.

Pangalan

Edad

Contact number

E-mail

Lokasyon

Panalanging Hiling