god1

Mahal Ka ng Dios

Mahal ka ng Dios at nais Niya na ikaw ay…

  1. Magkaroon ng buhay na walang-hanggan kasama Siya
    Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16)
  2. Magkaroon ng isang ganap at makabuluhang buhay
    Sabi ni Jesus, Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. (Juan 10:10)

Ngunit marami ang hindi nakararanas ng makabuluhang buhay at hindi rin sila sigurado kung sila ay may buhay na walang-hanggan. Ito ay dahil…